Административно дело
Номер149
Година2016
Съдебен състав18
Входящ номер386
Дата на подаване01/07/2016
Архивен номер
Заседания по дело
ДатаВидРезултат
02/23/2016ЗЗПрекратено

Съдебни актове и протоколи
Протокол от дата 27.1.2016 г.
Определение номер 1073 от дата 23.2.2016 г.