Административно дело
Номер90
Година2016
Съдебен състав44
Входящ номер292
Дата на подаване01/06/2016
Архивен номер1905/19
Заседания по дело
ДатаВидРезултат

Съдебни актове и протоколи
Протокол от дата 15.1.2016 г.
Определение номер 449 от дата 25.1.2016 г.