Административно дело
Номер176
Година2016
Съдебен състав15
Входящ номер443
Дата на подаване01/07/2016
Архивен номер
Заседания по дело
ДатаВидРезултат
03/08/2016 02:30 PM
02/26/2016
ОЗ
ЗЗ
Пренасрочено за по-ранна дата
Прекратено

Съдебни актове и протоколи
Протокол от дата 16.2.2016 г.
Определение номер 1138 от дата 26.2.2016 г.