Административно дело
Номер10794
Година2016
Съдебен състав4
Входящ номер27769
Дата на подаване10/31/2016
Архивен номер
Заседания по дело
ДатаВидРезултат
12/20/2016 10:30 AMОЗРешено

Съдебни актове и протоколи
Протокол от дата 06.12.2016 г.
Протокол от дата 20.12.2016 г.
Решение номер 8426 от дата 30.12.2016 г.