Административно дело
Номер11493
Година2015
Съдебен състав44
Входящ номер29458
Дата на подаване11/27/2015
Архивен номер1160/19
Заседания по дело
ДатаВидРезултат

Съдебни актове и протоколи
Протокол от дата 11.12.2015 г.
Определение номер 6808 от дата 14.12.2015 г.