Административно дело
Номер8571
Година2015
Съдебен състав4
Входящ номер22162
Дата на подаване09/02/2015
Архивен номер6355/18
Заседания по дело
ДатаВидРезултат

Съдебни актове и протоколи
Протокол от дата 06.10.2015 г.
Протокол от дата 03.11.2015 г.
Определение номер 6579 от дата 02.12.2015 г.